IT i skolan. Vision och verklighet. Teldok Rapport nr 126

Många är övertygade om att IT kommer att spela en väsentlig roll i våra skolor och för det grundläggande lärandet. Stora förhoppningar, och stora resurser, knyts till användningen av IT i skolan.

TELDOK har tidigare gett sig ut i klassrummen bland elever och lärare för att beskriva IT-vardagen och vad som krävs för att åstadkomma bra IT-satsningar i skolan. Idag handlar frågorna inte om att lära ut IT utan om tekniken som en drivkraft i den allmänna skolutvecklingen.

Rapporten undersöker hur visionerna om IT som ett verktyg för den nya undervisningen tagit form i verkligheten: Hur har de politiska visionerna omsatts praktiskt i skolan? Har förhoppningarna om IT som en revolutionär kraft infriats? Kan investeringar i IT räknas hem i tider av kommunal åtstramning?

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport126.pdf

IT – några skolexempel från Mittnorrland. Teldok Rapport nr 108

Innehåll: Beskriver IT-utnyttjande i ett antal skolor ­ grundskola och gymnasium ­ i Hälsingland, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Det är skolor som ingår i utvecklingsverksamhet med IT i skolan.

Metod: Systematisk beskrivning med särkild tonvikt på pedagogisk granskning av de olika satsningarna.

Avsändare: Arvid Höglund är verksam vid reklambyrån Tivoli , K-G Karlsso vid Mitthögskolan, båda arbetar inom MIC som skall stimulera IT-utvecklingen främst i två av Medelpads tre kommuner (Sundsvall och Timrå).

Mottagare: Alla med intresse av att följa vilka erfarenheter som finns av IT i svenska skolor.

Grad av analys: Projekten är ganska olika, liksom skolorna (en t ex mycket liten). Eftersom elva skolor aldrig kan bli statistik är dels den pedagogiska genomgången, dels projekten ställda mot varandra en god grund för diskussion och slutsatser ­ delvis lämnat åt läsaren.

Täckning: Snarast geografisk och tidsbestämd, mitten av 1996.

Datumstämpel: Färdigställd till i september 1996.

Nyhetsvärde: Aktuell och bred belysning av ett viktigt område i snabb förändring.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport108.pdf