Med dörren på glänt. Teldok Rapport nr 58

Innehåll: Användningen av informationsteknik i fem småföretag i glesbygd har studerats. Kontakten mellan den som lär och den som lär ut är avgörande för framgång, liksom företagsledningens intresse. Distansarbete förekommer knappast och resandet ökar. Regionkontor har kunnat dras in.
En Sifo-undersökning visar att datoriseringen 1989 är ojämnt fördelad – den har nått 38 procent av företag med högst fem anställda, 85 procent av sådana med fler än tjugo. När det gäller kommunikation via modem är fördelningen minst lika sned. Av de minsta företagen anser 42 procent att datorn kostar mer än den smakar, mot noll för de med fler än 50 anställda. Regionala skillnader saknas här. Klart mest datoriserad är kategorin ”uppdragsverksamhet”. 56 procent anser sig ha rutiner som inte lämpar sig för datorisering – men i Västernorrlands och Gävleborgs län gav endast 30 procent detta svar.
Rapporten redovisar utförligt denna typ av undersökningsresultat. Dessutom finns scenarier, som syntetiserar materialet.
Metod: Djupstudier av fem mindre företag, SIFO-enkät, analys av detta, samt scenarier och resonemang.

Avsändare: Per Davidsson är forskare i företagsekonomi vid Umeå Universitet och expert på nyföretagande; han har summerat en studie utförd av Thomas Tydén. Christer Asplund är konsult vid Sifo Futures med ett förflutet bl a inom utvecklingsfonden i Gävleborg.

Målgrupp: Personer med intresse i mindre företags behov och beteende.

Grad av analys: Författarna nöjer sig inte med siffror utan ger rekommendationer och tar upp tillförlitlighet etc i materialet.

Täckning: Fem djupa fallstudier i Malungs kommun har naturliga begränsningar, liksom kompletteringen, en bred enkät med ett betydande bortfall och naturligen svagt statistiskt underlag så fort materialet presenteras i alltför speciella och därmed små undergrupper. Scenarier och rekommendationer får ses som debattinlägg och provokationer till alternativa tolkningar.

Datumstämpel: Sifo-studien februari 1989, djupstudien färdig januari 1990. Utgåvan är från oktober 1990.

Nyhetsvärde: Kombinationen av brett och djupt. Utvecklingen till scenarier. En hel del av Sifo-materialet just för mindre företag är nytt, särskilt de regionala jämförelserna.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport58.pdf