Elektronisk handel. Status och trender. Teldok Rapport nr 121

En av de starkaste trenderna inom IT-området just nu är elektronisk handel. Med elektronisk handel öppnas dörrarna mot nya marknader för de företag som lär sig bemästra tekniken – och som förstår att elektronisk handel handlar mer om affärsutveckling och organisationsförändring än om datorer, programvaror och nätverk.
Den elektroniska handel som det i allmänhet talas mest om är den som vänder sig till privatpersoner. Betydligt mer omfattande och avgörande för många företag är den elektroniska handel som sker mellan företagen, ”business to business”.
I rapporten beskrivs utvecklingen av den elektroniska handeln i näringslivet. Perspektivet är idag och tre år framåt. Rapportens första delen redovisar de trender som finns på området. I den andra delen redovisas svar från en enkät som besvarats av ca 40 svenska företag som arbetar med elektronisk handel.
Trots att användarföretagen bland de intervjuade (26 företag) har ca hälften av sin affärskommunikation i elektronisk form och 57% har en webb-sajt, är det bara 10% som visar sina produktkataloger på webben – och inget företag av dessa ganska avancerade låter sina kunder beställa elektroniskt från företagets webb-sajt. (Men det gör TELDOK: beställ Rapport 121 här!)

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport121.pdf

Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag. Erfarenheter från fem företag. Teldok Rapport nr 107

Innehåll: Fallbeskrivningar från fem företag med mycket olika förutsättningar utom att de delar egenskapen att alla är små, och att alla är framgångsrika. Analys utifrån vad som är gemensamt, jämförelser utifrån detta att de har så olika förutsättningar.

Metod: Fallstudier på ett strukturerat sätt, där teknik, metoder, kostnader, framtidsperspektiv etc beskrivs för de fem företagen. Ett företag gjuter aluminiumdetaljer, ett säljer varor med låga varuvärden ­ suddgummin! ­, ett är en järnhandel, ett distribuerar vin och sprit och det femte erbjuder lager och transport. För de olika faktorerna görs en jämförelse mellan företagen.

Avsändare: Författaren är konsult men med ett förflutet i Handelsprocedurrådet och är expert på EDI. Rapporten har tillkommit i nära samverkan med småföretagsorganisationen Företagarnas Riksorganisation.

Mottagare: Den som vill förstå effekterna av elektronisk kommunikation i direkt affärsverksamhet ­ vilket inte utesluter många skilda typer av service. Små företag har små marginaler för överlevnad vilket gör att slutsatser från dessa kan tillämpas brett. Ingår i TELDOKs Sverigeprogram.

Grad av analys: Djupgående. Olika typer av elektroniska möjligheter beskriv i detalj och praktiskt. Analys- och slutsatsdelen av rapporten upptar dess huvudpart.

Täckning: Fallstudier har alltid den begränsning som anges av valet av fall, dock att spännvidden av dess medger bredare indikationer och slutsatser, liksom författarens vida erfarenhetsbakgrund.

Datumstämpel: Utgiven i juni 1996.

Nyhetsvärde: Inriktningen specifikt på småföretag; djupet i studier och analys.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport107.pdf