Gruppvara i praktiken. Teldok Via nr 23

Innehåll: Granskning dels av olika produkter för ”groupware”, gruppvara, dels hur ett antal företag i praktiken nyttjar dessa, vilka synpunkter och erfarenheter de har, etc.
Metod: Intervjuer och på dessa baserad analys.

Avsändare: Författarna har gjort detta som ett examensarbete på systemvetenskaplig linje vid ADB på Lunds Universitet.

Mottagare: Alla som överväger att inskaffa och använda gruppvara liksom naturligtvis de som forskar eller studerar området.

Grad av analys: Begränsas av studenterans erfarenhet samt den insats man kan vänta av en tiopoängsuppsats; utgår i mycket från de studerade företagens erfarenheter. Man kommer fram till att det går att skilja på en partiell och en total gruppvarumiljö.

Täckning: De produkter som studerats (och som kunnat studeras) är Lotus Notes, Futures Team och Windows for workgroups. Fyra företag som utnyttjar gruppvara ingår sedan i studien.

Datumstämpel: Examensarbetet framlades i juni 1993.

Nyhetsvärde: Tidig svensk empirisk studie av ett område i snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via23.pdf

Vård och råd på tråd. Reportage om distansdiagnostik och telemedicin. Teldok Rapport nr 85

Innehåll: Reportage och analyser utgångspunkt från en nordisk konferens om medicinsk vård och medicinska undersökningar på distans och med stöd av modern informationsteknik. Utöver konferensinnehållet har författaren besökt ett antal praktiska installationer och intervjuat de ansvariga för att få del av deras erfarenheter. Möjligheterna till överföring även av mycket informationsrikt material typ röntgenbilder ger nya möjligheter.
Metod: Det initierade reportagets.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på data, tele och elektronik.

Mottagare: Den som har behov av att ta del av aktuella och praktiskt tillämpade utvecklingstendenser vad gäller informationstekniskt och särskilt teletekniskt stöd för medicinsk behandling och vård.

Grad av analys: Bygger på de intervjuade experterna som är de som står närmast pionjärtillämpningarnas verklighet; detta kan möjligen sägas begränsa den överblick som kanske ännu ingen har men som dock kompletteras genom konferensmaterialet.

Täckning: Aktuell vid rapporteringstidpunkten dvs hösten 1993.

Datumstämpel: December 1993.

Nyhetsvärde: En ögonblicksbild av ett fält som befinner sig i relativt snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport85.pdf