Bor och jobbar vi annorlunda med data- och teleteknik? Teldok Rapport nr 60

Innehåll: Sammanfattning av innehållet i ett endagsseminarium med dels ett par forskare, dels ”praktiker” vad gäller utlokalisering av informationstekniskt baserade verksamheter.
I England visar det sig att man kan flytta ut verksamheter från stadskärnorna, dock bara till ett begränsat avstånd. Men byggföretag kan börja bearbeta helt nya – geografiskt sett – marknader, förutsatt att de omorganiserar, kortar leveranstider drastiskt, närmar sig kunderna på nytt sätt, etc. I Sverige ser vi långsamma svängningar i förläggningen av boende, fritid, service och arbete. Teleteknik är en av många komponenter i detta.
Praktikfallen belyser hur informations- eller kunskapsarbetare typ journalister och författare kan driva sin verksamhet var som helst medan databehandling för t ex försäkringsverksamhet kan lokaliseras betydligt längre bort från stadskärnorna – oberoende av avstånd från dessa – än vad man kunde tro av beskrivningen från England.
Metod: Sammanfattningar av de olika inläggen, med en avrundande kommentar från en av deltagarna med stor överblick.

Avsändare: Sammanfattningar av de olika inläggen, med en avrundande kommentar från en av deltagarna med stor överblick.

Målgrupp: Organisationer, politiker och beslutsfattare med intresse för frågor kring decentralisering och dekoncentration med hjälp av informationsteknik.

Grad av analys: Helt beroende av vad respektive föredragshållare bidrog med. Och de två forskarna stod för en mycket kvalificerad och utförlig analys.

Täckning: Innehållet i seminariet, som med nödvändighet var begränsat och fokuserat.

Datumstämpel: Seminariet hölls i början av 1990 och rapporten utkom i slutet av samma år.

Nyhetsvärde: Båda forskarnas utsagor men även några av praktikfallen torde ha nyhetsvärde – särskilt kombinationen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport60.pdf

Lära mer i arbetet med bilder över telenätet. Teldok rapport nr 49

Innehåll: I Danmark har man satsat på ”hybridnätet”, ett telenät med hög kapacitet för informationsöverföring utan att överallt förlita sig på optiska fibrer. I ett omfattande samhällsexperiment har man erbjudit resurser till att driva projekt på basen av denna nya tekniska möjlighet för informationsöverföring, t ex med levande bilder. Fyra tillämpningar beskrivs: veterinärer som snabbare kan hjälpa sjuka djur; utbildning i och på jobbet, t.ex i fabriken; video i lärarpraktik som för samman teoretiker och praktiker; och tandläkare som ger bättre vård med röntgenrådgivning. Intressant nog räcker det ofta med ”halvrörliga” bilder.
Metod: Intervjuer och studier på fältet.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på informationsteknikens tillämpningar.

Målgrupp: Personer intresserade av praktiska erfarenheter av bildkommunikation; företrädare för de grupper som återfinns i de praktiska experimenten, alltså veterinärer, tandläkare och pedagogiskt engagerade; och intressenter i informationsteknikens ”politik”.

Grad av analys: Bygger i stor utsträckning på de intervjuade, som refereras ordagrant; ett avslutande kapitel ger också ett svenskt framtidsperspektiv.

Täckning: Några konkreta utsnitt ur hybridnätsförsöken, varav det finns flera än de i denna rapport. Liksom fjärrutbildning etc prövats även på andra håll.

Datumstämpel: Juli l989.

Nyhetsvärde: Tidig introduktion till konkreta resultat av de danska försöken.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport49.pdf

Lönsamt lärande. Teldok Rapport nr 34

Innehåll: Detta är en rapport från en studieresa i USA för att se hur företag där utnyttjar ny informationsteknik. General Motors räknar t.ex. med denna som ett viktigt verktyg i den planerade, supermoderna Saturn-fabriken, mot vilken kontrasteras NUMMI, en gammal fabrik som återöppnats i samarbete med Toyota och där samarbetet ledning-anställda blev nyckeln till framgång. Tandem erbjuder ett för alla öppet system, med större antal terminaler än anställda. Apple ger tillgång till information, tätt och styrande. J C Penney ger underlag för besked till mellanchefer, men de breda grupperna får ingen utbildning. En advokatbyrå använder informationsteknik för att konkurrera med snabba leveranser.
Mottagare: De som i fack, företagsledning eller praktiskt arbetar med att införa och driva IT-system.

Avsändare: Birgitta Frejhagen var då LOs dataexpert, Mats Utbult är journalist.

Metod: Studieresa till väl valda, varierade och avancerade tillämpningar.

Täckning: Författarnas kunskaper och kritiska blick gör att de fått ut mycket, med den naturliga begränsning som ”fallstudierna” ger.

Datumstämpel: Resan gjord hösten 1986.

Nyhetsvärde: Författarnas sätt att se på utbildning och lagarbete i relation till informationsenheten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport34.pdf